Vår arbetsmodell

Vad är det som håller på att hända ?

Svaret på den frågan är egentligen ganska enkel. Allt håller på att hända. Hur vi lever och underhåller våra relationer. Hur vi ser på arbete och liv, vad som är viktigt och mindre viktigt. Vi står idag inför de mest genomgripande samhällsförändringarna någonsin. Vissa säger till och med att vi kommer att få se lika mycket förändras under de närmaste 20 åren som vi gjort under de senaste 20 000. Vi står alltså inför ett  paradigmskifte av en dignitet vi tidigare aldrig upplevt. Det är omöjligt att säga exakt hur det ska bli. Det enda vi vet är att inte mycket kommer att vara sig likt i morgondagens sätt att göra affärer.

Ska du tänka på hur det var eller vågar du tänka på hur det kommer att bli?

Företag och organisationers största utmaning idag är att våga bryta mönster. Att förmå tänka utanför linjära utvecklingsbanor när det gäller företagets framtid. Att sluta tro att saker kommer att ske i ett förutsägbart logiskt förlopp. Utveckling idag ser inte ut som förr. Den är mer oberäknelig än någonsin. Ibland tar den ett plötsligt steg i en helt ny riktning, ibland hoppar den över ett par förväntade steg eller så  gör den bara helt annorlunda.  Och det snabbare än någonsin.

Vår arbetsmodell – FUTURE INDEX METHOD

Att förbereda sitt företag för morgondagen handlar inte om att stirra sig blind på konkurrenterna utan att förstå vad som händer i omvärlden och kunna se det ingen annan förstår för att gripa möjligheter. Om 10 år kommer företaget ändå att ha konkurrenter vi inte kan föreställa oss idag. De har blivit  konkurrenter för att de har sett just de möjligheter vi själva missat – och agerat på dem. Därför är det viktigt med en strukturerad metod för att möta framtiden. Vår arbetsmodell kallar vi FUTURE INDEX METHOD:

FUTURE INDEX METHOD innehåller fem viktiga steg som vart och ett tar organisationen vidare in i ett mer framtidsfokuserat/strategiskt synsätt och skapar viktiga konkurrensfördelar.

  1. OMVÄRLDSMEDVETENHET OCH BRANSCHKÄNNEDOM:

För att kunna bygga framgångsrika varumärken, skapa viktiga konkurrensfördelar och bygga en organisation färdig för morgondagen handlar det om att inte bara förstå vad som händer idag utan också vad som finns att förstå i framtiden gällande marknaden. Trender och drivkrafter för den egna branschen är utgångspunkten för det fortsatta arbetet med att skapa en framtidsfärdig organisation.

2.  AFFÄRSRÖRLIGHET

När vi nu flyttar in i en ny värld formad av en generation som aldrig har vetat hur världen varit utan avancerad mobil teknik så måste vi verkligen tänka över hur vi gör affärer och framförallt hur vi ska göra affärer. Affärsrörlighet handlar om förmåga att anamma omvärldsförändringar eller kort sagt hur fort och hur beredd organisationen är att förändras och anpassa sig.Här spelar ett antal parametrar in, affärsmodell, beteende och kultur, struktur, organisationsperspektiv samt ledning och styrelse.

3. IDENTITET, RELATIONER OCH TILLIT

För att kunna navigera rätt mot framtiden så måste de nya förutsättningarna sättas in i sitt sammanhang. Redan idag ser vi tex att 25% av sökningarna  för världens top 20 varumärken är användargenererat innehåll. Vilken ska vara företagets identitet ur ett 5 – 10 års perspektiv och vad innebär det, vilket ska vara varumärkets roll. Den nya arenan ger också viktig information kring hur relationer och tillit ska byggas men också med vilka innovativa sätt detta ska ske.

4.  INNOVATION

Traditionellt har vi haft branscher som fokuserat på särskilda produkter och marknader. Men nu står vi inför en ny intressant arena. Begreppet industri kommer att suddas ut till förmån för oväntade samarbeten övergränserna till förmån för nya smarta produkter. Mode och sjukvård, sjukvård och säkerhet, hälsa och smycken är bara några exempel vi kommer att få se. Innovation handlar alltså inte bara om att göra saker bättre. På den nya arenan handlar det snarare om att våga göra det oförväntade och att säkerställa de kompetenser som kommer att behövas men som kanske inte ens finns definierade idag.

5. BERÄKNING AV FUTURE INDEX

För att framtidssäkra sin organisation räcker det inte med att bara vilja och sedan köra på som vanligt. Med hjälp av ett antal nyckeltal sprungna ur ovanstående ges handfasta och mätbara värden på hur organisationen verkligen förflyttar sig.